TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 752/QĐ-TANDTC

 

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

Thực hiện thí điểm dịch vụ công trực tuyến đăng ký cấp sao
trích lục bản án, tài liệu trong hồ sơ vụ án của Tòa án nhân dân

 

CHÁNH ÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân số 62/2014/QH13;

Căn cứ Luật giao dịch điện tử số 51/2005/QH11;

Căn cứ Luật lưu trữ số 01/2011/QH13;

Căn cứ Pháp lệnh số 10/2009/UBTVQH12 về phí, lệ phí Tòa án;

Xét đề nghị của Vụ Trưởng Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Tổ chức thực hiện thí điểm dịch vụ công trực tuyến đăng ký cấp sao trích lục bản án, tài liệu trong hồ sơ vụ án (tại địa chỉ: http://dichvucong.toaan.gov.vn) từ ngày 01/12/2016 đến ngày 01/6/2017 tại các Tòa án nhân dân sau đây:

a. Tòa án nhân dân tối cao;

b. Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội; Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nng; Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh;

c. Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sau: thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nng, Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định, Lai Châu, Tiền Giang, Đồng Nai, Tây Ninh, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk.

2. Quy trình thực hiện thí điểm dịch vụ công trực tuyến đăng ký cấp sao trích lục bản án, tài liệu trong hồ sơ vụ án của Tòa án nhân dân được ban hành kèm theo quyết định này.

Điều 2. Vụ Tổng hp Tòa án nhân dân tối cao chịu trách nhiệm:

1. Phối họp với Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao và các đơn vị có liên quan tố chức việc thực hiện thí điếm dịch vụ công trực tuyến đăng ký cấp sao trích lục bản án, tài liệu trong hô sơ vụ án tại các đơn vị Tòa án nhân dân nêu tại Điều 1 của Quyết định này;

2. Hướng dẫn, hỗ trợ, kiếm tra các đon vị Tòa án nhân dân nêu tại Điều 1 triển khai, áp dụng đúng quy trình, có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến đăng ký cấp sao trích lục bản án, tài liệu trong hồ so vụ án.

3. Chủ trì, phối hp với các đơn vị Tòa án liên quan tiến hành đánh giá kết quả thực hiện đế báo cáo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổng hp, Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao và Chánh án các Tòa án nhân dân có tên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ Công an;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Bộ Tư pháp (Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia);
- Các Đ/c Phó Chánh án TANDTC (để phối họp chỉ đạo);
- Các Đ/c Thẩm phán TANDTC;
- Tòa án nhân dân các tỉnh, tp trục thuộc TW;
- Văn phòng, Cục Kế hoạch - Tài chính TANDTC;
- Cổng TTĐT TANDTC (để đăng tin);
- Lưu: VP, Vụ TH TANDTC.

 

CHÁNH ÁN

 

 

 

 

Nguyễn Hòa Bình

 

 

Tên văn bản : Thực hiện thí điểm dịch vụ công trực tuyến đăng ký cấp sao trích lục bản án, tài liệu trong hồ sơ vụ án của Tòa án nhân dân
Loại văn bản : Quyết định của Chánh án TANDTC
Số hiệu : 752/QĐ-TANDTC
Ngày ban hành : 30/11/2016
Cơ quan ban hành : Toà án nhân dân tối cao
Người ký : Nguyễn Hòa Bình
Ngày hiệu lực : 30/11/2016
Văn bản liên quan : 0    Đóng