TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:813/QĐ-TANDTC

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2016

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Áp dụng phần mềm số hóa các tài liệu trong

Tờ trình các vụ án trình Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

 

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật tổ chức Tòa án nhân dân số 62/2014/QH13;

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng phần mềm số hóa các tài liệu trong Tờ trình các vụ án trình Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Điều 2. Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; các Vụ Giám đốc kiểm tra, Ban Thư ký thuộc Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao chịu trách nhiệm tổ chức triển khai áp dụng phần mềm số hóa tài liệu trong Tờ trình các vụ án trình Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Vụ tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật và làm đầu mối tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị có liên quan triển khai áp dụng phần mềm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; Vụ trưởng các vụ Giám đốc kiểm tra I, II, III; Vụ trưởng Vụ Tổng hợp; Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Các đ/c Phó Chánh án TANDTC (để phối hợp chỉ đạo);

- Cổng TTĐT TANDTC (để đăng tin);

- Lưu: VP, Vụ TH TANDTC.

 

CHÁNH ÁN

 

 

 

Nguyễn Hòa Bình

 

 

Tên văn bản : Quyết định áp dụng phần mềm số hóa các tài liệu trong Tờ trình các vụ án trình Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Loại văn bản : Quyết định của Chánh án TANDTC
Số hiệu : 813/QĐ-TANDTC
Ngày ban hành : 26/12/2016
Cơ quan ban hành : Toà án nhân dân tối cao
Người ký : Nguyễn Hòa Bình
Ngày hiệu lực : 26/12/2016
Văn bản liên quan : 0    Đóng