New Page 4

 

DANH SÁCH 14 LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/7/2016

BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

 Số hiệu:

 92/2015/QH13

 

 Ngày ban hành:

 25/11/2015

 Văn bản bị thay thế:

 Bộ luật Tố tụng dân sự 2004, Bộ luật Tố tụng dân sự sửa đổi 2011

 Văn bản hướng dẫn:

 Nghị quyết 103/2015/QH13 về thi hành Bộ luật tố tụng dân sự

LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

 Số hiệu:

 93/2015/QH13

 

 Ngày ban hành:

 25/11/2015

 Văn bản bị thay thế:

 Luật tố tụng hành chính 2010

 Văn bản hướng dẫn:

 Nghị quyết 104/2015/QH13 về thi hành Luật tố tụng hành chính

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

 Số hiệu:

 106/2016/QH13

 

 Ngày ban hành:

 06/4/2016

LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 Số hiệu:

 80/2015/QH13

 

 Ngày ban hành:

 22/6/2015

 Văn bản bị thay thế:

 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 2004,

 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008.

 Văn bản hướng dẫn:

 Nghị định 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

LUẬT AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

 Số hiệu:

 84/2015/QH13

 

 Ngày ban hành:

 25/6/2015

LUẬT TRƯNG CẦU Ý DÂN

 Số hiệu:

 96/2015/QH13

 

 Ngày ban hành:

 25/11/2015

LUẬT AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG

 Số hiệu:

 86/2015/QH13

 

 Ngày ban hành:

 19/11/2015

LUẬT HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 Số hiệu:

 87/2015/QH13

 

 Ngày ban hành:

 20/11/2015

 Văn bản bị thay thế:

 Luật về hoạt động giám sát của Quốc hội 2003

LUẬT QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP, CÔNG NHÂN VÀ VIÊN CHỨC QUỐC PHÒNG

 Số hiệu:

 98/2015/QH13

 

 Ngày ban hành:

 26/11/2015

LUẬT THÚ Y

 Số hiệu:

 79/2015/QH13

 

 Ngày ban hành:

 19/6/2015

 Văn bản bị thay thế:

 Pháp lệnh thú y năm 2004

LUẬT KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

 Số hiệu:

 90/2015/QH13

 

 Ngày ban hành:

 23/11/2015

 Văn bản bị thay thế:

 Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thủy văn năm 1994

LUẬT THỐNG KÊ

 Số hiệu:

 89/2015/QH13

 

 Ngày ban hành:

 23/11/2015

 Văn bản bị thay thế:

 Luật Thống kê 2003

LUẬT TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO

 Số hiệu:

 82/2015/QH13

 

 Ngày ban hành:

 25/6/2015

LUẬT ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ

 Số hiệu:

 108/2016/QH13

 

 Ngày ban hành:

 09/4/2016

 Văn bản bị thay thế:

 Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế 2005