Thông tin hướng dẫn
Mẫu giấy chứng nhận người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự
(19/04/2010-09:48:00 AM)

New Page 1

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP ngày 31 tháng 3 năm 2005
của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

Tải về
  761254.pdf
Gửi bài    In biểu mẫu
Các biểu mẫu khác
    Mẫu số 01-DS: Biên bản giao nhận tài liệu, chứng cứ (16/03/2017)
    Mẫu số 02-DS:Biên bản lấy lời khai của đương sự (20/03/2017)
    Mẫu số 03-DS: Biên bản lấy lời khai của người làm chứng (20/03/2017)
    Mẫu số 04-DS: Thông báo nộp tiền tạm ứng chi phí tố tụng (20/03/2017)
    Mẫu số 05-DS: Quyết định xem xét, thẩm định tại chỗ (20/03/2017)
    Mẫu số 06-DS: Quyết định trưng cầu giám định (20/03/2017)
    Mẫu số 07-DS: Đơn yêu cầu Tòa án ra quyết định định giá tài sản (20/03/2017)
    Mẫu số 08-DS: Quyết định định giá tài sản và thành lập hội đồng định giá (20/03/2017)
    Mẫu số 09-DS: Quyết định thay đổi thành viên hội đồng định giá (20/03/2017)
    Mẫu số 10-DS: Biên bản định giá tài sản (20/03/2017)