Lời dạy của Bác Hồ đối với ngành Tòa án nhân dân

Tư tưởng Hồ Chí Minh là kho tàng tri thức quý giá của dân tộc Việt Nam, là kim chỉ nam, sợi chỉ hồng xuyên suốt qua hai cuộc kháng chiến đấu tranh, bảo vệ đất nước. Ngày nay, trong công cuộc xây dựng, đổi mới và phát triển đất nước, Đảng ta luôn lấy tư tưởng của Bác để làm tôn chỉ cho mọi hoạt động, kế hoạch, chính sách. Tấm gương đạo đức cũng như những tư tưởng nhân văn của Bác đã thấm nhuần, tác động sâu rộng tới các giai tầng trong xã hội, các cơ quan, tổ chức, ban ngành. Để tư tưởng của Bác ngày càng chiếu rọi cùng với sự phát triển của dân tộc thì việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là hết sức quan trọng và có ý nghĩa quyết định.

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác Tòa án luôn mang ý nghĩa thời sự, chính trị quan trọng trong công cuộc đổi mới và cải cách tư pháp ở nước ta.

Ngay từ những ngày mới giành được chính quyền (1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặc biệt chú trọng đến công tác Tòa án. Người coi Tòa án là cơ quan trọng tâm của ngành tư pháp, tư pháp là một hệ thống trọng yếu của chính quyền. Khi mới thành lập, ngành Tòa án gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngành Tòa án nhân dân đã nhanh chóng thực hiện tốt nhiệm vụ xét xử, trừng trị nghiêm khắc các phần tử phản động, dập tắt âm mưu nổi loạn, cướp chính quyền của địch, góp phần cùng các lực lượng khác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân dân.

Sau Cách mạng Tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh bận trăm công nghìn việc do phải lãnh đạo toàn quốc tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, nhưng Người luôn chăm lo, quan tâm đến mọi hoạt động của Tòa án. Tháng 2/1948, Hội nghị tư pháp toàn quốc được triệu tập, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh không đến dự Hội nghị được. Bác đã gửi một bức thư đến Hội nghị, ân cần căn dặn: Các bạn là những người phụ trách thi hành pháp luật. Lẽ tất nhiên các bạn phải nêu cao gương "Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư" cho nhân dân noi theo. Đã là người cán bộ Tòa án, thì phải "Phụng công", là phải biết trách nhiệm của mình được Nhà nước và nhân dân giao cho quyền thực thi pháp luật, làm việc để phụng sự đất nước, phụng sự nhân dân. Là người cầm cân nảy mực, cán bộ Tòa án phải "Thủ pháp" là lẽ đương nhiên và cần phải thực thi pháp luật cho rõ ràng, minh bạch, khách quan, cho "Chí công, vô tư" theo đúng quy định của pháp luật; “Chí công” là rất mực công bằng, công tâm; “vô tư” là không được có lòng riêng, thiên tư đối với người, với việc. “Khi làm bất cứ việc gì cũng đừng nghĩ đến mình trước, khi hưởng thụ thì mình nên đi sau”, “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”. Muốn chí công vô tư thì phải chiến thắng được chủ nghĩa cá nhân.

Bác coi việc phát triển ngành tư pháp là cơ sở để xã hội phát triển. Người từng nói Tư pháp có tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt người dân mới có được hệ thống pháp luật bảo vệ nhân dân, có được ánh sáng Đảng dìu dắt. Song song với tinh thần kiên quyết đấu tranh xử lý tội phạm, đấu tranh chống những hành vi xâm hại đến danh dự, uy tín của Đảng, của Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng thể hiện truyền thống khoan dung, nhân đạo của dân tộc. Bác nhắc nhở cán bộ tư pháp về phương châm xử lý cán bộ vi phạm pháp luật: "Không được vì công mà quên lỗi; không được vì lỗi mà quên công".

Tại Hội nghị cán bộ ngành tư pháp năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: Trong công tác xử án phải công bằng, liêm khiết, trong sạch. Như thế cũng chưa đủ. Không thể chỉ hạn chế hoạt động của mình trong khung Tòa án. Phải “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”. Giúp dân, học dân để giúp mình thêm liêm khiết, thêm công bằng. Thêm nữa là phải luôn luôn cố gắng học tập lý luận, học tập đường lối, chính sách của Chính phủ. Theo Bác, người cán bộ Tòa án cũng là con người nên không thể tránh được những thiếu sót. Muốn làm tốt công tác xử án thì ngoài phải liêm khiết, trong sạch thì người cán bộ Tòa án phải hiểu được tâm tư, nguyện vọng, khúc mắc của người dân, qua đó sẽ giúp dân, cảm hóa dân và học ở dân những đức tính tốt đẹp, những kinh nghiệm nhằm giúp cho công tác xét xử tốt hơn.

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Căn cứ Hướng dẫn số 12-HD/BTGTW ngày 27/7/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Hướng dẫn số 06-HD/BTGĐUK ngày 19/01/2012 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối về việc triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012; Trên cơ sở Kế hoạch số 335/KH-TANDTC ngày 29/12/2011  của Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao về triển khai thực hiện học tập và làm theo tấm gương  đạo đức Hồ Chí Minh trong ngành Tòa án nhân dân, Ban thường vụ Đảng ủy xây dựng Kế hoạch thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 trong Đảng  bộ Tòa án nhân dân tối cao với những nội dung, yêu cầu và mục đích cụ thể; được triển khai sâu rộng đến từng cán bộ, Đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trải qua các giai đoạn lịch sử, những quy định về ngành Tòa án nhân dân nhiều lần được cải cách, sửa đổi đã dần hoàn thiện và nâng cao vị trí, vai trò của Ngành. Trong quá trình xây dựng và phát triển, ngành Tòa án nhân dân đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và cuộc sống bình yên của nhân dân. Thông qua hoạt động xét xử, ngành Tòa án nhân dân đã góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội, bảo vệ công lý, tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân dân; xứng đáng với niềm tin của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc lời dạy của Bác, lãnh đạo, cán bộ công chức, Đảng viên Vụ Thống kê – Tổng hợp TAND tối cao luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cần mẫn với công việc; nắm vững kiến thức chuyên môn, lấy chất lượng hiệu quả công vịêc làm mục tiêu hành động; không né tránh trách nhiệm, đùn đẩy; đi làm đúng giờ, bảo đảm ngày công; tuyệt đối chấp hành nghiêm kỷ luật công tác; triệt để tiết kiệm điện, nước, các loại vật tư, văn phòng phẩm hàng ngày; không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; kiên quyết đấu tranh, ngăn ngừa và loại trừ có hiệu quả các hiện tượng tiêu cực, làm việc luôn dựa trên các nguyên tắc của luật pháp, thực thi pháp luật một cách rõ ràng, minh bạch, khách quan...thực hiện tốt lời dạy của Bác đối với ngành Tòa án nhân dân  “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, phải “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”.

Đơn vị Vụ Thống kê – Tổng hợp đã triển khai sâu rộng đến từng cán bộ, Đảng viên và quần chúng trong toàn đơn vị; nêu cao tính tự giác, chủ động học tập, rèn luyện và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của mỗi cá nhân. Bám sát yêu cầu, nhiệm vụ, đặc điểm công tác của đơn vị để cụ thể hóa các quy  định chung, phù hợp với thực tế, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị,  bổ sung vào  chương trình, kế hoạch làm việc của đơn vị và cá nhân, để việc học  tập và làm theo Bác đạt được hiệu quả thiết thực, tránh hình thức. Kết hợp việc học tập, làm theo Bác với các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các hoạt động đang thiết thực cụ thể: Tổ chức các buổi nói chuyện, Tọa đàm về tư tưởng Hồ Chí Minh; sưu tầm, tìm hiểu về các mẫu chuyện về tấm gương đạo đức của Bác; trong các buổi sinh  hoạt Chi  bộ hàng tháng đều lồng ghép, dành thời gian cho toàn thể  Đảng viên nghiên cứu các chuyên  đề về tư tưởng của Người; Đoàn viên Thanh niên đơn vị tăng cường thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe theo gương Bác,…

Hầu hết cán bộ, công chức Vụ Thống kê – Tổng hợp còn trẻ tuổi nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Vụ cùng với ý thức, tinh thần hăng say học tập, lòng kính yêu và quyết tâm học tập và làm theo tấm gương của Bác; toàn thể cán bộ, công chức đơn vị đã cố gắng rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác; bên cạnh đó còn tích cực tham gia các phong trào, hoạt động văn hóa, Đoàn thể do đơn vị, cơ quan phát động.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương đấu tranh không mệt mỏi chống lại cái ác, cái xấu trong xã hội, trong mỗi con người, chống lại những biểu hiện tiêu cực, nhất là căn bệnh tham ô, lãng phí, quan liêu trong bộ máy tổ chức của Đảng, Nhà nước để các cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước thật sự trong sạch, đại diện cho nhân dân;  Hồ Chí Minh có thái độ rõ ràng, công minh trước công và tội của từng cá nhân. Người viết nhiều bài báo giáo dục, cảnh tỉnh cán bộ, Đảng viên không được phép làm “quan cách mạng”, phòng tránh những cám dỗ đời thường để không bị gục ngã trước những “viên đạn bọc đường”. Người đã trực tiếp chỉ đạo xét xử những vụ án lớn; phân tích thấu tình đạt lý những nguyên nhân dẫn đến lỗi lầm của cán bộ, Đảng viên, trong đó có Đảng viên có chức, có quyền. Người chỉ ra hậu quả kinh tế, chính trị, xã hội, đạo đức mà các hành vi phạm tội gây ra, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân vào luật pháp, vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và bản chất tốt đẹp của chế độ ta.

Trong suốt chiều dài hình thành và phát triển, ngành Tòa án nhân dân luôn nhận được sự quan tâm, định hướng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng, của nhân dân; những lời dạy của Bác đối với ngành Tòa án đến ngày nay vẫn còn nguyên giá trị lý luận, thực tiễn, luôn có tính thời sự và đã trở thành những tư tưởng chỉ đạo mang ý nghĩa chiến lược cho hoạt động của ngành Tòa án nhân dân.

Vụ Thống kê – Tổng hợp
Nguồn tin: TAND tối cao

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.62741133 - Fax :
Email: banbientap@toaan.gov.vn, tatc@toaan.gov.vn.
Quyền Trưởng Ban biên tập: Phạm Quốc Hưng - Chánh Văn phòng - TANDTC.

Giấy phép cung cấp thông tin trên internet số 184/GP-TTÐT của Bộ thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Bản quyền thuộc Trung tâm tin học Tòa án nhân dân tối cao