Một trong số bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo điều hành - Nguyễn Tiến Thạnh,Chánh án Toà án nhân dân huyện Ứng Hoà, thành phố Hà Nội

MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

TRONG CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO ĐIỀU HÀNH

 

Nguyễn Tiến Thạnh,

Chánh án Toà án nhân dân huyện Ứng Hoà, thành phố Hà Nội

 

Là một cán bộ, công chức, là Thẩm phán, là cán bộ quản lý mỗi người đều có phương pháp làm việc, cách thức chỉ đạo, điều hành. Để xây dựng một cơ quan, đơn vị vững mạnh, tôi xin phép được nêu một vài việc làm chủ yếu của bản thân tôi để hội nghị tham khảo.

Thứ nhất: Tổ chức các phong trào thi đua.

Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước của ngành Toà án nhân dân và của thành phố phát động. Phát huy truyền thống một đơn vị có bề dầy thành tích về công tác thi đua khen thưởng, nhiều năm liên tục đạt danh hiệu:“Tập thể lao động xuất sắc”, được Nhà nước, ngành tặng nhiều Bằng khen, Cờ thi đua xuất sắc, đặc biệt được Chủ tịch nước 2 lần tặng thưởng Huân chương lao động cho đơn vị. Quán triệt nghị quyết 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 của Bộ chính trị về “ Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”. Ngay từ đầu hàng năm, lãnh đạo đơn vị tổ chức hội nghị thi đua trong toàn thể cán bộ, công chức nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị của Chánh án Toà án nhân dân Tối cao, Kế hoạch công tác trọng tâm của ngành, các văn bản hướng dẫn về thi đua khen thưởng; bám vào các văn bản đó để xây dựng kế hoạch công tác trọng tâm hàng năm của đơn vị, phát động phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua nước rút, phong trào thi đua đặc biệt để lấy thành tích chào mừng những ngày lễ lớn trong năm 2010, hướng tới Đại lễ 1000 năm Thăng Long- Hà Nội. 100% cán bộ, công chức đều đăng ký thi đua từ danh hiệu:“Lao động tiên tiến” và “Chiến sĩ thi đua”, tạo thành khí thế sôi nổi cho phong trào thi đua trong toàn đơn vị, với những mục tiêu cụ thể: thi đua giải quyết dứt điểm các loại án, không để án quá hạn; thi đua nâng cao chất lượng xét xử, phấn đấu không có án bị huỷ; thi đua để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  của mỗi cá nhân, đoàn kết thi đua để cùng hoàn thành nhiệm vụ chung của cơ quan.

Thứ 2: Xây dựng chi bộ đảng, Chính quyền và các đoàn thể vững mạnh; đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh.

Chúng tôi nhận thức: Muốn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị thì trước hết phải làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; mỗi cán bộ, công chức trong cơ quan  vào ngành do nguyện vọng hay bất cứ từ lý do nào, thì người lãnh đạo phải nắm bắt tâm lý của từng đồng chí, để giáo dục họ xác định an tâm công tác, sau đó rèn luyện dần trở nên yêu ngành, yêu nghề, nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc, tâm huyết và có trách nhiệm xây dựng ngành Toà án.

Là người Bí thư cấp uỷ, người phụ trách đơn vị phải kết hợp với Ban chi uỷ thường xuyên làm tốt công tác chính trị cho mỗi cán bộ, Đảng viên, bằng thông qua các đợt học tập Chỉ thị, Nghị quyết, các đợt tự phê và phê bình trong Đảng, để nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, để họ có bản lĩnh nghề nghiệp, không bị cám dỗ bởi vật chất, giữ gìn được phẩm chất đạo đức, có lập trường tư tưởng vững vàng, tiếp tục thực hiện cuộc sinh hoạt chính trị, chấn chỉnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật của cán bộ, công chức, xây dựng nếp sống văn minh, văn hoá ứng xử trong hoạt động tư pháp của ngành Toà án Thủ đô, gắn với cuộc vận động:“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên tự nguyện làm bản cam kết rèn luyện mình về mọi mặt, làm bản đăng ký thực hiện từ 2 đến 3 việc tốt trong nhiệm vụ chính trị của mình. Trong cuộc vận động đã xuất hiện những Đảng viên tiêu biểu được biểu dương khen thưởng, đưa vào cuốn kỷ yếu của Đảng bộ huyện, với tiêu đề “Sáng ngời đạo đức của người Thẩm phán nhân dân”

Đồng thời làm tốt các mặt công tác khác để xây dựng chi bộ Đảng, chính quyền và các đoàn thể vững mạnh. Song, muốn xây dựng được đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh thì điều quan trọng trước hết là phải xây dựng đoàn kết nội bộ.

Nói đến đoàn kết thì đồng chí nào cũng biết là sức mạnh của thành công, nhưng tổ chức thực hiện như thế nào để đoàn kết nội bộ là điều không dễ. Muốn đoàn kết thì người lãnh đạo phải là trung tâm của đoàn kết, phải thực hiện qui chế dân chủ trong cơ quan; phân công nhiệm vụ, công việc phải khách quan, phù hợp để phát huy năng lực, sở trường của mỗi cán bộ. Quản lý cán bộ trên cơ sở qui chế làm việc, qui chế chi tiêu nội bộ, qui chế quản lý và sử dụng tài sản công. Thực hiện công khai hoá, dân chủ hoá trong công tác cán bộ, trong việc nâng lương, trong qui hoạch, đào tạo, trong bổ nhiệm v.v... và công bằng trong thi đua khen thưởng.

Đoàn kết nội bộ phải trên cơ sở nguyên tắc: tập trung dân chủ. Những mâu thuẫn trong nội bộ, người phụ trách phải quan tâm phát hiện, chỉ đạo giải toả mâu thuẫn; mọi khuyết điểm của cá nhân phải góp ý kịp thời trên tinh thần xây dựng, lấy đấu tranh tự phê và phê bình để tạo nên sự đồng thuận trong cơ quan, nâng lên tình đồng chí , tình anh em, cùng giúp đỡ nhau, phối hợp hoàn thành nhiệm vụ chung, vui buồn cùng sẻ chia, động viên, an ủi.

Người  lãnh đạo phải giáo dục cán bộ:  biết tu tâm, dưỡng tính; rèn đức,  luyện tài; không ngừng học tập và tập huấn nâng cao trình độ mọi mặt, đáp ứng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đoàn kết nội bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch vững mạnh có mối quan hệ mật thiết với nhau, hỗ trợ lẫn nhau, là những yếu tố rất quan trọng để xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. Các cụ xưa có câu:“Trong có ấm thì ngoài mới êm” . Nếu ta chỉ chú trọng đến làm tốt công tác chuyên môn mà không quan tâm đúng mức đến xây dựng đoàn kết và chăm lo công tác cán bộ thì chỉ một cá nhân nào đó vi phạm về phẩm chất, bị kỷ luật, hoặc mất đoàn kết nội bộ, chắc hẳn dư luận sẽ ảnh hưởng đến nhiều năm đối với phong trào của đơn vị.

Thứ ba: Chỉ đạo giaỉ quyết dứt điểm các loại án và nâng cao chất lượng xét xử.

Trong chỉ đạo, điều hành luôn cải tiến lề lối làm việc, tìm mọi sáng kiến đưa công tác chuyên môn đạt hiệu quả cao. Phát huy trí tuệ của tập thể để tìm đường lối đúng kết thúc vụ án, thấy vẫn còn khó khăn, vướng mắc thì báo cáo xin chỉ đạo của cấp trên; nhằm giải quyết án kịp thời, không để án quá hạn. Đồng thời nâng cao chất lượng xét xử; trong giải quyết các vụ án cần thận trọng xem xét theo trình tự, chống tư tưởng chủ quan coi thường. Để nâng cao chất lượng xét xử, hàng năm tôi chọn một số vụ án có tính chất điển hình về hình sự, dân sự, tổ chức các Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân và Thư ký trong đơn vị tham dự nghe tôi trực tiếp xét xử mẫu tại trụ sở, cũng như một số vụ xét xử lưu động tại cơ sở, đồng thời viết một số bản án mẫu ở các dạng khác nhau, hướng dẫn vẽ sơ đồ và viết biên bản phiên toà. Sau đó tổ chức rút kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng xét xử, bồi dưỡng, kèm cặp cho đội ngũ cán bộ. Giải quyết án kịp thời, đúng pháp luật, đó là những yếu tố loại trừ tối đa việc khiếu nại, tố cáo của  đương sự.

Chỉ đạo đơn vị áp dụng công nghệ thông tin để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác, do đó 100% Thẩm phán, Thư ký đều sử dụng vi tính soạn thảo văn bản, soạn thảo các bản án.

Thứ tư: Quan tâm công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Là cán bộ, công chức của ngành luôn phải thấm nhuần văn hoá ứng xử trong hoạt động Tư pháp. Trong tiếp dân, trong khi tiếp súc với bị cáo, đương sự và gia đình của họ phải thể hiện nhã nhặn, có thái độ đúng mực, khiêm nhường, bình tĩnh giải thích và hướng dẫn đúng pháp luật; tránh những lời nói, biểu hiện mà họ cho rằng cán bộ thiên tư trong giải quyết vụ việc.

Khi đã có đơn thư khiếu nại, tố cáo phải được chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng trình tự, không để khiếu nại kéo dài.

Là người đứng đầu cơ quan ngoài việc xác định công tác trọng tâm, trọng điểm trong từng năm; xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác chuyên môn và các mặt công tác khác một cách khoa học, thì người lãnh đạo trước hết phải có tính tiên phong gương mẫu, trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, trong tác phong, lối sống, trong ý thức tổ chức kỷ luật, gương mẫu trong xét xử, gương mẫu trong cuộc sống đời thường ở nơi cư trú v.v... Biết lắng nghe ý kiến của quần chúng, phải khách quan, có lòng nhân đạo, sống độ lượng, bao dung; luôn giữ mối quan hệ tốt với các cơ quan hữu quan và chính quyền các địa phương. Đồng thời nói phải đi đôi với làm, là tấm gương cho cán bộ đơn vị noi theo.

Từ những việc làm trên đây của tôi, đã chỉ đạo đơn vị trong 5 năm qua hàng năm giải quyết 100% các loại án đều trong hạn luật định, đạt chất lượng cao. Đối với án hình sự xét xử đúng người, đúng tội, không bị oan sai, không bỏ lọt người phạm tội. Đối với án dân sự các Thẩm phán đã tích cực hoà giải đạt tỷ lệ bình quân 58%; hoà giải đoàn tụ, hoà giải để công nhận sự thoả thuận của các bên đương sự trong án hôn nhân và gia đình đạt tỷ lệ 75%. Không có án bị huỷ do lỗi chủ quan của Thẩm phán, án bị sửa 1,47%.Từ kết quả trên, chẳng những 5 năm mà 16 năm liên tục đơn vị đạt danh hiệu:“Tập thể lao động xuất sắc”, được ngành và Thành phố tặng nhiều Bằng khen và Cờ thi đua xuất sắc. Đặc biệt được Chủ tịch nước 2 lần tặng thưởng Huân chương lao động. Năm nay trong dịp kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống của ngành, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tòa án nhân dân  đang đề nghị tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhất cho đơn vị.

Về cá nhân 13 năm liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, là đại biểu đi dự Đại hội thi đua của ngành Toà án nhân dân lần thứ nhất; Trong 5 năm qua 2 lần đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua của ngành Toà án nhân dân” và được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba năm 2005; tháng 7 năm nay được Thủ tướng Chính phủ tặng danh hiệu:“Chiến sĩ thi đua toàn quốc”. Tại hội nghị này tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới lãnh đạo Toà án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân thành phố đã quan tâm chỉ đạo, tạo mọi điều kiện cho đơn vị và cá nhân tôi hoàn thành nhiệm vụ trong những năm qua; cảm ơn tất cả các đồng chí trong ngành Toà án về sự hướng dẫn nghiệp vụ, sự quan tâm phối hợp của các đơn vị bạn, đã giúp đỡ, động viên để có được kết quả nêu trên.

Song bản thân tôi nhận thấy cần phải khiêm tốn học tập, học những việc làm tốt ở đồng chí mình, những bài học kinh nghiệm của các đơn vị bạn, nâng cao trình độ về mọi mặt, cùng với tập thể cơ quan đoàn kết , khắc phục mọi khó khăn trở ngại và những nhược điểm tồn tại, cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công cuộc đổi mới.

Trong lời phát biểu của mình có điều gì sơ suất mong các đại biểu lượng thứ. Cuối cùng xin kính chúc quí khách, cùng các vị đại biểu lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt. Tôi xin trân trọng cám ơn các vị đại biểu

Các bài viết khác

Nỗ lực vươn lên để hoàn thành nhiệm vụ của người thẩm phán - Lê Ngô, Chánh toà Tòa hình sự Toà án nhân dân tỉnh Sóc Trăng   07/01/2011  
Đẩy nhanh tiến độ xét xử và nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án hình sự - Tòa hình sự Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ   07/01/2011  
Mơ ước một ngày không chỉ 24 giờ - Bùi Thị Tố Uyên Thẩm tra viên, Tòa án nhân dân Tối cao   07/01/2011  
Làm tốt công tác xét xử và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong quân đội - Tòa án quân sự khu vực 1, Quân khu 5   07/01/2011  
Hưởng ứng và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước - Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa   07/01/2011  
Có kế hoạch cụ thể, tận tâm, tận tuỵ, chu đáo mới có thể làm tốt công tác tham mưu, giúp việc - Sơn Ken, Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh   07/01/2011  
Tổ chức tốt cac phong trào thi đua nhm nâng cao chất lượng công tác xét xử - Tòa án nhân dân huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương   07/01/2011  
Nâng cao chất lượng hoà giải trong quá trình giải quyết cac vụ việc dân sự - Vũ Thị Hương, Chánh án Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội   07/01/2011  
Các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua - Tòa án nhân dân huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ   07/01/2011  

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.39363528 - Fax : 04.39363335.
Email: banbientap@toaan.gov.vn, tatc@toaan.gov.vn.
Quyền Trưởng Ban biên tập: Phạm Quốc Hưng - Vụ trưởng Vụ Thống kê - Tổng hợp.

Giấy phép cung cấp thông tin trên internet số 184/GP-TTÐT của Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 27/11/2009.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Bản quyền thuộc Trung tâm tin học Tòa án nhân dân tối cao